Ukioklubas Naujienos Parama ūkiui ES struktūrinė parama 2007 - 2013m.

ES struktūrinė parama 2007 - 2013m.

2008-03-03

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m., kuri skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo, sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Ši suma prilygsta vienam papildomam valstybės biudžetui.

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. bus teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti.

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d.) nustatytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus. Veiksmų programos padės įgyvendinti strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius. Europos Komisijos sprendimas.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d.) skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinės paramos lėšų. Europos Komisijos sprendimas.

Ekonomikos augimo veiksmų programai (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.) numatoma skirti didžiausią paramos lėšų dalį – 45,72 proc. Labai svarbu, jog net 10 proc. lėšų numatoma skiri ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai. Europos Komisijos sprendimas.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d.) turi įgyvendinti viziją apie darnesnę visuomenę. Taigi gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui, mažinant atskirų regionų skirtumus, skiriama 39,08  proc. visos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos. Europos Komisijos sprendimas.

Techninės paramos veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d.) – specialioji, papildoma  veiksmų programa, skirta administruoti teminėms veiksmų programoms. Šiai veiksmų programai skirta 1,4 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.

Strategija ir veiksmų programos

Pagal ES reikalavimus Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą 2007-2013 m. laikotarpiu keičia keletas tarpusavyje suderintų paramos panaudojimo strateginių dokumentų

  • Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija – joje apibrėžiamos prioritetinės ES struktūrinės paramos investicijų kryptys;
  • keturios veiksmų programos pirmiau minėtai strategijai įgyvendinti – jose nurodomos konkrečios remtinos sritys. Įgyvendinant veiksmų programas, bus siekiama strategijoje nustatytų tikslų.

Visi šie dokumentai turi būti suderinti su Europos Komisijai. Europos Komisija š.m. balandžio 26 d. Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją patvirtino, o parengti ir pateikti veiksmų programų projektai šiuo metu yra derinami.

Rengiant strategijos ir veiksmų programos projektus, šie buvo derinami su:

Rengiant strateginius dokumentus, taip pat atsižvelgta į Finansų ministerijos užsakymu atlikto būsimų ES struktūrinių fondų paramos sričių vertinimo rezultatus.

 

STRATEGIJA

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija(Nacionalinė bendroji strategija) – strateginis dokumentas, užtikrinantis, kad valstybėje naudojama ES struktūrinė parama atitiks Bendrijos strategines gaires ir Nacionalinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą. Ji taip pat yra veiksmų programų pagrindas.

Valstybėms narėms ir regionams, kurie gaus ES struktūrinių fondų paramą pagal naują konvergencijos tikslą, numatyta, kad svarbiausias uždavinys bus stimuliuoti ūkio augimo potencialą, kad būtų palaikoma ar pasiekta aukšta ūkio augimo norma. Todėl Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje daugiausia dėmesio teikiama ūkio augimui skatinti, koncentruojant investicijas į tam tikras proveržio sritis: mokslinius tyrimus ir inovacijas bei švietimą.

Pagrindinis Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos tikslas  – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.

Strategijoje taip pat nustatyti trys plėtros tikslai:

1. Spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu. Tai viena esminių gyvenimo gerėjimo sąlygų, susijusi su Lietuvos ūkio konkurencingumu tarptautinėse rinkose. Lietuvos, kaip mažos ir atviros ekonomikos šalies, neturinčios didelių nuosavų gamtinių, energetinių, žmogiškųjų ir visų kitų išteklių, plėtra ateityje vis labiau remsis žiniomis, o ne daug kapitalo ar žaliavų reikalaujančia pramone ar paslaugomis.

2. Kurti daugiau geresnių darbo vietų. Didžiausias Lietuvos turtas yra žmonės. Jau dabar kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas riboja plėtrą, todėl jaučiamas poreikis kuo greičiau pereiti prie žinių visuomenės kartu kuriant didesnę pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas.

3. Plėtoti socialinę sanglaudą. Sanglauda reiškia darnią integruotą visuomenę ir deramą dėmesį aplinkai. Lietuvos gyventojai turėtų jaustis vienos bendruomenės dalimi ir dalintis ekonominės plėtros nauda.

Norint pasiekti šiuos tikslus, reikia imtis įvairių veiksmų nuo  tam tikros viešosios politikos reformų ir teisinio reguliavimo tobulinimo iki investicinių priemonių. Todėl strategijoje išskirtos strateginės investavimo kryptys:

1. Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei. Ši prioritetinė investavimo kryptis ir numatyti veiksmai detaliai aptariami Strategijos įgyvendinimo – Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje.

2. Konkurencinga ekonomika. Šiai strateginei investavimo krypčiai keliamus uždavinius padės spręsti Ekonomikos augimo veiksmų programa.

3. Gyvenimo kokybė ir sanglauda. Gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimo uždaviniai sprendžiami Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje.

VEIKSMŲ PROGRAMOS

Veiksmų programa – valstybės narės pateiktas ir Europos Komisijos priimtas dokumentas, kuriame išdėstoma plėtros strategija su nuosekliais prioritetais, kurie turi būti įgyvendinti bendrai finansuojant iš ES paramos ir nacionalinių lėšų. Konkreti veiksmų programa gali būti bendrai finansuojama tik iš Europos socialinio fondo lėšų arba iš Sanglaudos fondo ir/arba Europos regioninės plėtros fondų lėšų.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (patvirtinta 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu) atitinka pirmąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetą „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“. Įgyvendinant šią programą, bus siekiama pritraukti ir išlaikyti žmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, plėtoti aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgą ir tobulinti viešąjį administravimą. Šiai programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu) atitinka antrąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetą „Konkurencinga ekonomika“. Įgyvendinant šią programą bus siekiama didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui bei inovacijoms ir efektyvinti ekonominę infrastruktūrą. Šiai programai skirta 45,72 proc. ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (transportui).

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (patvirtinta 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu) atitinka trečiąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetą „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“. Įgyvendinant šią programą, bus siekiama geriau išnaudoti vietos potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę. Šiai programai skirta 39,08  proc. ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (aplinkos apsaugai).

Techninės paramos veiksmų programa (projektas) skirta visų teminių veiksmų programų (Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų) administravimui, bendriems ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos aspektams, kurie apima veiksmų programų parengiamąją, valdymo, stebėsenos, vertinimo, informacinę ir kontrolės veiklą, taip pat veiklą, skirtą stiprinti ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo administraciniams gebėjimams. Papildoma speciali Techninės paramos veiksmų programa teiks papildomą techninę paramą visų į ES struktūrinės paramos, skiriamos pagal konvergencijos tikslą, įgyvendinimą įtrauktų institucijų veiklai, kuri yra bendra veiksmų programoms. Šiai veiksmų programai skirta 1,4 proc. ES struktūrinių fondų lėšų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo.

Veiksmų programų projektus rengė 11 darbo grupių, kurias sudarė  atsakingų valstybės institucijų atstovai, trečdalis – bendriesiems interesams atstovaujančių socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių atstovai, nemažai įvairių įstaigų, agentūrų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų. Daugiau informacijos galite rasti Veiksmų programų rengimas.

Dalintis:

Komentarai (0)

  • Jūsų vardas*
  • Jūsų komentaras*
Prisjungti Registruotis
Užsisakyk naujienlaiškį!
Palaukite...

Ar draudžiate ūkinius gyvūnus?

Loading...

Skaityti straipsnį »

Daugiau apklausų

Mūsų draugai

UkioKlubas.lt FACEBOOK'E!

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite